منطقه اسنیورت در ضلع اروپایی شهر استانبول واقع شده است و در چند سال گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری در سطح بخش ساختمان بوده است.

جایی که دولت تمام تلاش و تمرکز خود را در این زمینه بر روی ساخت پروژه های مجلل و برج های مسکونی قرار داده است ، که این منطقه را به طور مثبت تحت تأثیر قرار داده است.

و از مهمترین ویژگیهای اسنیورت به عنوان منطقه مسکونی ، خدمات و امکانات ارائه شده توسط شهرداری های آن مانند دانشگاهها ، بیمارستانها و مراکز خرید است.