ترکیه .. دولت که با قوی ترین زیرساخت های جهان رقابت می کند

تعرف على مشاريع البنية التحتية في تركيا